messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-8878174
(นายอำนาจ วรรณแก้ว)
รองปลัด อบต.คือเวียง
โทร : 054457067 ต่อ 101
(นายชัยธัช สมใจแสน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054457067 ต่อ 101
(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054457067 ต่อ 104
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 054457067 ต่อ 111
(นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย)
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
โทร : 054457067 ต่อ 109
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054457067 ต่อ 105

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง