องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 125
เมื่อวาน 200
เดือนนี้ 5,298
เดือนที่แล้ว 8,398
ทั้งหมด 29,124

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


๑.ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

 ตำบลคือเวียง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖  โดยแยกตัวออกมาจากตำบลปินและตำบลบ้านถ้ำ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑,๐๑๘ไร่ หรือคิดเป็นประมาณ ๓๓.๖๓ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้และอยู่ห่างจากอำเภอเป็นระยะทางประมาณ ๑๕  กิโลเมตร

อาณาเขต

    ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้

    ทิศใต้         ติดต่อกับ  ตำบลปิน อำเภอดอกคำใต้

    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้

    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลจำป่าหวายและตำบลแม่กา  อำเภอเมือง

          ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศใต้ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย

          ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

          ๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

          ๒.๑ เขตการปกครอง

โดยแบ่งการปกครองออกเป็น  ๙  หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่

              ๒.๒การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๙หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน ๙หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๘คน

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

จำนวนประชากรย้อนหลังในช่วง ๓ – ๕ ปี มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรวัยทำงานมีจำนวนน้อยลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

๓.๒ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

มีประชากรทั้งสิ้น    ๔,๔๑๑คน   และเป็นชาย    ๒,๑๗๖คน     หญิง      ๒,๒๓๕คน

จำนวนครัวเรือน  ๑,๖๓๕ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   ๑๓๑  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

 ๔. สภาพทางสังคม

                ๔.๑ การศึกษา

 

 

18 พฤษภาคม 2563

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.


       ๔.๑ สาธารณสุข

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลคือเวียง / บ้านปาง             จำนวน        ๒     แห่ง

        - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ 

        ๔.๓ อาชญากรรม

๔.๔ ยาเสพติด

     ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวังบางหมู่

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

    องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริการคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

๕. การบริการพื้นฐาน

       ๕.๑ การคมนาคม

       - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒  (สายพะเยา - เชียงคำ)  ข้างที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ - บ้านปิน- คือเวียง ระยะทาง ๑๘ กม.

         - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) ทางหลวงชนบทสายบุญเรือง - บ้านเฮี้ย  ระยะทาง๑๖ กม.

         - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒  (สายพะเยา - เชียงคำ)  จำป่าหวาย - บ้านปาง - คือเวียง ระยะทาง ๑๖ กม.

ทั้งนี้ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนลงหินคลุกและดินลูกรัง บางหมู่บ้านก็มีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสู่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังหรือถนนลงหินคลุกจำนวน    ๔ตู้

        ๕.๒ การไฟฟ้า

         - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่บางพื้นที่ไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่และในซอยยังมีไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

       ๕.๓ การประปา

          - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมรประปาใช้ครบทุกครัวเรือน

        ๕.๔ โทรศัพท์

          -  มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกพื้นที่

        ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง

- มีจุดบริการไปรษณีย์ ๑ จุด

๖. สภาพทางเศรษฐกิจ

 ๖.๑ การเกษตร

       - การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าว  ปลูกกระเทียม ปลูกหอมแดง ข้าวโพด ถั่วเขียว ไม้ผลและพืชผักต่างๆ 

         ๖.๒การประมง

         - ประชาชนเลี้ยงปลานิลในสระน้ำตามพื้นที่การเกษตร

         ๖.๓ การปศุสัตว์

        - ตำบลคือเวียง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน กระบือ ไก่เนื้อไก่ไข่ ไก่ชน และการเลี้ยงสุกร ในทุก

หมู่บ้าน

          ๖.๔ การบริการ

          - มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน ๔แห่ง       

          ๖.๕ การท่องเที่ยว

          - มีพระธาตุแจ้โว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

           ๖.๖ อุตสาหกรรม

          - มีโรงงานยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ แห่ง

           ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          - ร้านค้าขายของชำ จำนวน๒๖แห่ง

           - โรงสีข้าว จำนวน   ๖  แห่ง

           - ร้านบริการน้ำมัน จำนวน   ๔    แห่ง

           - ร้านเสริมสวย                จำนวน   ๑    แห่ง

           - อู่ซ่อมรถ         จำนวน   ๑แห่ง

           - ร้านแก๊ส จำนวน   ๑    แห่ง

            - ร้านทำเฟอร์นิเจอร์           จำนวน   ๒แห่ง

            - ร้านขายสินค้าเคมีเกษตร          จำนวน   ๑    แห่ง     

           ๖.๘ แรงงาน

            - ไม่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          ๗.๑ การนับถือศาสนา

          - ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์

โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้

          วัด   มีจำนวน   ๕วัด ได้แก่

          ๑. วัดศรีปันต้น

          ๒. วัดพระธาตุแจ้โว

          ๓. วัดศรีดอนมูล

          ๔. วัดทุ่งกาไชย

          ๕. วัดเวียงห้าวเทพนิมิตร

          โบสถ์1แห่งได้แก่

บ้านทวีพร หมู่ที่ ๙           จำนวน    ๑แห่ง

          ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

     - ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแจ้โว 

     - ช่วงเดือนเมษายน งานบวงสรวงเจ้าพญาลื้นก่าน และงานสรงน้ำพระธาตุศรีดอนมูล

             - ช่วงเดือนตุลาคม งานฉลากภัต

           ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

มีปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ กลุ่มซ้อ และดนตรีพื้นเมือง

ภาษาถิ่น คือ ภาษาเมืองล้านนา  

           ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ กลุ่มกล้วยฉาบ และน้ำพริก

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

          ๘.๑ น้ำ

            แหล่งน้ำธรรมชาติ

      - ลำน้ำ จำนวน    ๑   แห่ง

      -  ลำห้วย                                          จำนวน    ๕   แห่ง

      -  บึง, หนองน้ำอื่น                        จำนวน    ๑   แห่ง

            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   

              -  ฝาย    จำนวน   ๑๐แห่ง

              -  บ่อน้ำตื้น                                            จำนวน   ๘๘  แห่ง

          ๘.๒ป่าไม้

          ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

           ๘.๓ ภูเขา

ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา

           ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมีน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พระธาตุแจ้โว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ บ้านปางเจริญศึกษา ทั้งนี้ยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก ทั้งในส่วนที่เป็นถนนทางขึ้นตัวพระธาตุแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยว ฯลฯ จึงจะสามารถพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลได้

๙. อื่นๆ

๙.๑ มวลชนจัดตั้ง

       - ลูกเสือชาวบ้าน              จำนวน     ๒๙๕    คน

              - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน     ๑๔๕     คน 

              - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)          จำนวน      ๑๗๒    คน

              - ชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน(ชรบ.) จำนวน      ๒๒๕     คน

 
18 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.

       ๔.๑ สาธารณสุข

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลคือเวียง / บ้านปาง             จำนวน        ๒     แห่ง

        - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ 

        ๔.๓ อาชญากรรม

๔.๔ ยาเสพติด

     ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวังบางหมู่

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

    องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริการคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

๕. การบริการพื้นฐาน

       ๕.๑ การคมนาคม

       - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒  (สายพะเยา - เชียงคำ)  ข้างที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ - บ้านปิน- คือเวียง ระยะทาง ๑๘ กม.

         - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) ทางหลวงชนบทสายบุญเรือง - บ้านเฮี้ย  ระยะทาง๑๖ กม.

         - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒  (สายพะเยา - เชียงคำ)  จำป่าหวาย - บ้านปาง - คือเวียง ระยะทาง ๑๖ กม.

ทั้งนี้ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนลงหินคลุกและดินลูกรัง บางหมู่บ้านก็มีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสู่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังหรือถนนลงหินคลุกจำนวน    ๔ตู้

        ๕.๒ การไฟฟ้า

         - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่บางพื้นที่ไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่และในซอยยังมีไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

       ๕.๓ การประปา

          - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมรประปาใช้ครบทุกครัวเรือน

        ๕.๔ โทรศัพท์

          -  มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกพื้นที่

        ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง

- มีจุดบริการไปรษณีย์ ๑ จุด

๖. สภาพทางเศรษฐกิจ

 ๖.๑ การเกษตร

       - การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าว  ปลูกกระเทียม ปลูกหอมแดง ข้าวโพด ถั่วเขียว ไม้ผลและพืชผักต่างๆ 

         ๖.๒การประมง

         - ประชาชนเลี้ยงปลานิลในสระน้ำตามพื้นที่การเกษตร

         ๖.๓ การปศุสัตว์

        - ตำบลคือเวียง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน กระบือ ไก่เนื้อไก่ไข่ ไก่ชน และการเลี้ยงสุกร ในทุก

หมู่บ้าน

          ๖.๔ การบริการ

          - มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน ๔แห่ง       

          ๖.๕ การท่องเที่ยว

          - มีพระธาตุแจ้โว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

           ๖.๖ อุตสาหกรรม

          - มีโรงงานยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ แห่ง

           ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          - ร้านค้าขายของชำ จำนวน๒๖แห่ง

           - โรงสีข้าว จำนวน   ๖  แห่ง

           - ร้านบริการน้ำมัน จำนวน   ๔    แห่ง

           - ร้านเสริมสวย                จำนวน   ๑    แห่ง

           - อู่ซ่อมรถ         จำนวน   ๑แห่ง

           - ร้านแก๊ส จำนวน   ๑    แห่ง

            - ร้านทำเฟอร์นิเจอร์           จำนวน   ๒แห่ง

            - ร้านขายสินค้าเคมีเกษตร          จำนวน   ๑    แห่ง     

           ๖.๘ แรงงาน

            - ไม่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          ๗.๑ การนับถือศาสนา

          - ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์

โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้

          วัด   มีจำนวน   ๕วัด ได้แก่

          ๑. วัดศรีปันต้น

          ๒. วัดพระธาตุแจ้โว

          ๓. วัดศรีดอนมูล

          ๔. วัดทุ่งกาไชย

          ๕. วัดเวียงห้าวเทพนิมิตร

          โบสถ์1แห่งได้แก่

บ้านทวีพร หมู่ที่ ๙           จำนวน    ๑แห่ง

          ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

     - ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแจ้โว 

     - ช่วงเดือนเมษายน งานบวงสรวงเจ้าพญาลื้นก่าน และงานสรงน้ำพระธาตุศรีดอนมูล

             - ช่วงเดือนตุลาคม งานฉลากภัต

           ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

มีปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ กลุ่มซ้อ และดนตรีพื้นเมือง

ภาษาถิ่น คือ ภาษาเมืองล้านนา  

           ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ กลุ่มกล้วยฉาบ และน้ำพริก

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

          ๘.๑ น้ำ

            แหล่งน้ำธรรมชาติ

      - ลำน้ำ จำนวน    ๑   แห่ง

      -  ลำห้วย                                          จำนวน    ๕   แห่ง

      -  บึง, หนองน้ำอื่น                        จำนวน    ๑   แห่ง

            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   

              -  ฝาย    จำนวน   ๑๐แห่ง

              -  บ่อน้ำตื้น                                            จำนวน   ๘๘  แห่ง

          ๘.๒ป่าไม้

          ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

           ๘.๓ ภูเขา

ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา

           ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมีน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พระธาตุแจ้โว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ บ้านปางเจริญศึกษา ทั้งนี้ยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก ทั้งในส่วนที่เป็นถนนทางขึ้นตัวพระธาตุแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยว ฯลฯ จึงจะสามารถพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลได้

๙. อื่นๆ

๙.๑ มวลชนจัดตั้ง

       - ลูกเสือชาวบ้าน              จำนวน     ๒๙๕    คน

              - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน     ๑๔๕     คน 

              - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)          จำนวน      ๑๗๒    คน

              - ชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน(ชรบ.) จำนวน      ๒๒๕     คน

 
18 พฤษภาคม 2563

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

 ตำบลคือเวียง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖  โดยแยกตัวออกมาจากตำบลปินและตำบลบ้านถ้ำ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑,๐๑๘ไร่ หรือคิดเป็นประมาณ ๓๓.๖๓ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้และอยู่ห่างจากอำเภอเป็นระยะทางประมาณ ๑๕  กิโลเมตร

อาณาเขต

    ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้

    ทิศใต้         ติดต่อกับ  ตำบลปิน อำเภอดอกคำใต้

    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้

    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลจำป่าหวายและตำบลแม่กา  อำเภอเมือง

          ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศใต้ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย

          ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

          ๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

          ๒.๑ เขตการปกครอง

โดยแบ่งการปกครองออกเป็น  ๙  หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่

              ๒.๒การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๙หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน ๙หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๘คน

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

จำนวนประชากรย้อนหลังในช่วง ๓ – ๕ ปี มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรวัยทำงานมีจำนวนน้อยลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

๓.๒ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

มีประชากรทั้งสิ้น    ๔,๔๑๑คน   และเป็นชาย    ๒,๑๗๖คน     หญิง      ๒,๒๓๕คน

จำนวนครัวเรือน  ๑,๖๓๕ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   ๑๓๑  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

 ๔. สภาพทางสังคม

                ๔.๑ การศึกษา

 

 

18 พฤษภาคม 2563

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร