messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box สำนักปลัด
(นายชัยธัช สมใจแสน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054457067 ต่อ 101
(นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวประไพพร บุญยืน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(พ.จ.อ.มานพ ใจมณี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นายอัครวัฒน์ จาสมพงศ์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายอนุรักษ์ อินต๊ะเขียว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสุวินัย คร่องรับ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายศักดิ์นรินทร์ อินปัญญา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง