องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
เดือนนี้ 5,557
เดือนที่แล้ว 11,627
ทั้งหมด 62,776

account_box คณะผู้บริหาร
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นายทวี นันต๊ะสี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นายทวี นันต๊ะสี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นายจักรพันธ์ นันทโภคิน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นายจักรพันธ์ นันทโภคิน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นางดัชนี นันตา)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นางดัชนี นันตา)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
account_box สมาชิกสภา
(นายนพดล นันตา)
ประธานสภาฯ
(นายนพดล นันตา)
ประธานสภาฯ
(นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์)
รองประธานสภาฯ
(นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์)
รองประธานสภาฯ
(น.ส.ขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ)
เลขาสภาฯ
(น.ส.ขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ)
เลขาสภาฯ
(นายผัด ชาญกล้า)
สมาชิกฯ ม. 1
(นายผัด ชาญกล้า)
สมาชิกฯ ม. 1
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 1
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 1
(นายบรรจง นันตา)
สมาชิกฯ ม. 2
(นายบรรจง นันตา)
สมาชิกฯ ม. 2
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 2
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 2
(นางวันดี ราชยา)
สมาชิกฯ ม. 3
(นางวันดี ราชยา)
สมาชิกฯ ม. 3
(นายต้นตระการ เหลาทอง)
สมาชิกฯ ม. 3
(นายต้นตระการ เหลาทอง)
สมาชิกฯ ม. 3
(นายนพดล นันตา)
ประธานสภาฯ (สมาชิกฯ ม.4)
(นายนพดล นันตา)
ประธานสภาฯ (สมาชิกฯ ม.4)
(น.ส.ขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ)
สมาชิกฯ ม.4
(น.ส.ขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ)
สมาชิกฯ ม.4
(นายบุญโยค เผ่าเต็ม)
สมาชิกฯ ม. 5
(นายบุญโยค เผ่าเต็ม)
สมาชิกฯ ม. 5
(นายมงคล ปิงยศ)
สมาชิกฯ ม. 5
(นายมงคล ปิงยศ)
สมาชิกฯ ม. 5
(นายอุดร กองชัย)
สมาชิกฯ ม. 6
(นายอุดร กองชัย)
สมาชิกฯ ม. 6
(นางวันทิตย์ วรรณา)
สมาชิกฯ ม. 6
(นางวันทิตย์ วรรณา)
สมาชิกฯ ม. 6
(นายสุนทร ทาจินะ)
สมาชิกฯ ม. 7
(นายสุนทร ทาจินะ)
สมาชิกฯ ม. 7
(นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์)
รองประธานฯ (สมาชิกฯ ม. 7)
(นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์)
รองประธานฯ (สมาชิกฯ ม. 7)
(นายยงยุทธ ธาระการ)
สมาชิกฯ ม. 8
(นายยงยุทธ ธาระการ)
สมาชิกฯ ม. 8
(นายธนาคาร เรืองจิตร)
สมาชิกฯ ม. 8
(นายธนาคาร เรืองจิตร)
สมาชิกฯ ม. 8
(นายหมาย พลูคำ)
สมาชิกฯ ม. 9
(นายหมาย พลูคำ)
สมาชิกฯ ม. 9
(นางวัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์)
สมาชิกฯ ม. 9
(นางวัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์)
สมาชิกฯ ม. 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายอำนาจ วรรณแก้ว)
รองปลัด อบต.คือเวียง
(นายอำนาจ วรรณแก้ว)
รองปลัด อบต.คือเวียง
(นายเชษฐา สมุทรจักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายเชษฐา สมุทรจักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย)
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
(นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย)
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
ชื่อ - สกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
ชื่อ - สกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
(นายเชษฐา สมุทรจักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายเชษฐา สมุทรจักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวประไพพร บุญยืน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวประไพพร บุญยืน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายณัฐพงศ์ รูปกลม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายณัฐพงศ์ รูปกลม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
นิติกร
(นายเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(นายเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(พ.จ.อ.มานพ ใจมณี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(พ.จ.อ.มานพ ใจมณี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นายอัครวัฒน์ จาสมพงศ์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายอัครวัฒน์ จาสมพงศ์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายอนุรักษ์ อินต๊ะเขียว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายอนุรักษ์ อินต๊ะเขียว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสุวินัย คร่องรับ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสุวินัย คร่องรับ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสิทธิคุณ นันตา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายสิทธิคุณ นันตา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองคลัง
(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
-ว่าง-
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
(นางสาวนภณัฐ วรรณวงค์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาวนภณัฐ วรรณวงค์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางแสงเดือน ใจกล้า)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางแสงเดือน ใจกล้า)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางสกุลรัตน์ วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสกุลรัตน์ วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางดวงพร ใจพิมพา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางดวงพร ใจพิมพา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิชาติ นันต๊ะสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิชาติ นันต๊ะสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธีรยุทธ ไชยปัญญา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธีรยุทธ ไชยปัญญา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธนากร เครือบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธนากร เครือบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธีรวัฒน์ เผ่าใจมา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายธีรวัฒน์ เผ่าใจมา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวเปมิกา นักไร่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวเปมิกา นักไร่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางกัญญารัตน์ โทจำปา)
ครู คศ.๒
(นางกัญญารัตน์ โทจำปา)
ครู คศ.๒
(นางเดือน สมดี)
ครู คศ.๑
(นางเดือน สมดี)
ครู คศ.๑
(นางละออ นันตา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางละออ นันตา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแขนภา คำฮอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแขนภา คำฮอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร ยาเมฆ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร ยาเมฆ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอรุณี ใจดี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอรุณี ใจดี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิภาพร ปินใจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางนิภาพร ปินใจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย)
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
(นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย)
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
(นางพัชรินทร์ เรือนสอน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางพัชรินทร์ เรือนสอน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
(นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร