messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 093-4379705
นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 089-5606930
นายทวี นันต๊ะสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 089-2639408
นางอัมรา เตชะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 086-3509949
account_box สมาชิกสภา
นางสาวขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ
ประธานสภาฯ
โทร : 081-1696551
นายต้นตระการ เหลาทอง
รองประธานสภาฯ
นายธงชัย เพชรศรี
เลขาสภาฯ
โทร : 081-8878174
นายไพรวัน เผ่าฟู
สมาชิกฯ ม. 1
นายบรรจง นันตา
สมาชิกฯ ม. 2
นายมงคล ปิงยศ
สมาชิกฯ ม. 5
นายอุดร กองชัย
สมาชิกฯ ม. 6
นายรุ่งโรจน์ พุทธวงค์
สมาชิกฯ ม. 7
นายยงยุทธ ธาระการ
สมาชิกฯ ม. 8
นายสง่า หมื่นวังใน
สมาชิกฯ ม. 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-8878174
(นายอำนาจ วรรณแก้ว)
รองปลัด อบต.คือเวียง
โทร : 054457067 ต่อ 101
(นายชัยธัช สมใจแสน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054457067 ต่อ 101
(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054457067 ต่อ 104
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 054457067 ต่อ 111
(นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย)
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
โทร : 054457067 ต่อ 109
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054457067 ต่อ 105
account_box สำนักปลัด
(นายชัยธัช สมใจแสน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054457067 ต่อ 101
(นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวประไพพร บุญยืน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(พ.จ.อ.มานพ ใจมณี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นายอัครวัฒน์ จาสมพงศ์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายอนุรักษ์ อินต๊ะเขียว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสุวินัย คร่องรับ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายศักดิ์นรินทร์ อินปัญญา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองคลัง
(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054457067 ต่อ 104
(นางสาวนภณัฐ วรรณวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวแสงเดือน อินต๊ะสาร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนิสาคร เครือบุญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054457067 ต่อ 105
(นายอภิชาติ นันต๊ะสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธีรยุทธ ไชยปัญญา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธนากร เครือบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธรรมศักดิ์ ตันกูล)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 054457067 ต่อ 111
(นางสาวเปมิกา นักไร่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางกัญญารัตน์ โทจำปา)
ครู คศ.๒
(นางเดือน สมดี)
ครู คศ.๑
(นางละออ นันตา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแขนภา คำฮอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร ยาเมฆ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอรุณี ใจดี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิภาพร ปินใจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย)
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
โทร : 054457067 ต่อ 109
(นางพัชรินทร์ เรือนสอน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง