องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติพระธาตุแจ้โวและพระญาลิ้นก่าน รอปรับปรุง
วัดพระธาตุ แจโว รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติพระธาตุแจ้โวและพระญาลิ้นก่าน

รอปรับปรุง
วัดพระธาตุ แจโว

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวก มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนา”
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวก มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนา”
info นโยบายของผู้บริหารอบต.คือเวียง
6. ด้านเศรษฐกิจ 6.1 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคือเวียง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตร
5. การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในตำบลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม 5.2 ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาเยาชน กีฬาประชาชน และผู้สูงอายุในตำบลคือเวียง 5.3 ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ แห่ไม้ค้ำต้นศรีมหาโพธิ์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสลากภัตร ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ตลอกจนประเพณีที่สำคัญอื่นๆ ของตำบลคือเวียง 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการกีฬาประชาชน กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด กีฬาผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลคือเวียง 4.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการสวัสดิการสำหรับผู้ป่วย 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ โครงการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมต่างๆ ลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่อง 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครภาคประชาชนทุกกลุ่มในตำบล เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. ชรบ. เยาวชน อปพร. ทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคือเวียงอย่างต่อเนื่อง 4.5 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนขยายประปาให้ทั่วทุกหมู่บ้าน 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ทำฝายคอนกรีต ขุดลอกคลองลำเหมืองทุกสาย 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุง ร่องระบายน้ำข้างถนนในหมู่บ้าน ไม่ให้มีน้ำขัง โยการก่อสร้างรางระบายน้ำ
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมสนับสนุนการกำจัดขยะ เช่น ทำโรงเรือนและเตาเผาขยะของตำบลคือเวียงให้แล้วเสร็จ - ส่งเสริมสนับสนุน จัดหารถเก็บขยะและสนับสนุนถังขยะให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษกับชุมชน -ส่งเสริมสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 2.2 ถนนในหมู่บ้าน - ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนทุกสายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีต - ส่งเสริมสนับสนุนถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกสาย ปรับปรุงและซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกและลูกรังที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เช่นรถ หน้าตักหลังขุด รถน้ำรถดับเพลิง ที่จะนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ไฟฟ้าและแสงสว่าง - ส่งเสริมและสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านให้ทั่วถึง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย ทางแยก ทางร่วม
นโยบายของผู้บริหารอบต.คือเวียง
6. ด้านเศรษฐกิจ

6.1 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคือเวียง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตร
5. การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในตำบลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม 5.2 ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาเยาชน กีฬาประชาชน และผู้สูงอายุในตำบลคือเวียง 5.3 ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ แห่ไม้ค้ำต้นศรีมหาโพธิ์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสลากภัตร ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ตลอกจนประเพณีที่สำคัญอื่นๆ ของตำบลคือเวียง 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการกีฬาประชาชน กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด กีฬาผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลคือเวียง

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการสวัสดิการสำหรับผู้ป่วย 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ โครงการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมต่างๆ ลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่อง 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครภาคประชาชนทุกกลุ่มในตำบล เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. ชรบ. เยาวชน อปพร. ทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคือเวียงอย่างต่อเนื่อง 4.5 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนขยายประปาให้ทั่วทุกหมู่บ้าน 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ทำฝายคอนกรีต ขุดลอกคลองลำเหมืองทุกสาย 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุง ร่องระบายน้ำข้างถนนในหมู่บ้าน ไม่ให้มีน้ำขัง โยการก่อสร้างรางระบายน้ำ
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมสนับสนุนการกำจัดขยะ เช่น ทำโรงเรือนและเตาเผาขยะของตำบลคือเวียงให้แล้วเสร็จ - ส่งเสริมสนับสนุน จัดหารถเก็บขยะและสนับสนุนถังขยะให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษกับชุมชน -ส่งเสริมสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 2.2 ถนนในหมู่บ้าน - ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนทุกสายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีต - ส่งเสริมสนับสนุนถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกสาย ปรับปรุงและซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกและลูกรังที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เช่นรถ หน้าตักหลังขุด รถน้ำรถดับเพลิง ที่จะนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ไฟฟ้าและแสงสว่าง - ส่งเสริมและสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านให้ทั่วถึง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย ทางแยก ทางร่วม
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ ๙.๑ น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ จำนวน ๑ แห่ง - ลำห้วย จำนวน ๕ แห่ง - บึง, หนองน้ำอื่น จำนวน ๑ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน ๑๐ แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน ๘๘ แห่ง ๙.๒ ป่าไม้ ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน ๙.๓ ภูเขา ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมีน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พระธาตุแจ้โว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ บ้านปางเจริญศึกษา ทั้งนี้ยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก ทั้งในส่วนที่เป็นถนนทางขึ้นตัวพระธาตุแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยว ฯลฯ จึงจะสามารถพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลได้
๙. อื่นๆ ๑๐.๑ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๒๙๕ คน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๑๔๕ คน - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) จำนวน ๑๗๒ คน - ชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน(ชรบ.) จำนวน ๒๒๕ คน
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘.๑ การนับถือศาสนา - ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ วัด มีจำนวน ๕ วัด ได้แก่ ๑. วัดศรีปันต้น ๒. วัดพระธาตุแจ้โว ๓. วัดศรีดอนมูล ๔. วัดทุ่งกาไชย ๕. วัดเวียงห้าวเทพนิมิตร โบสถ์ 1 แห่ง ได้แก่ บ้านทวีพร หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ แห่ง ๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแจ้โว - ช่วงเดือนเมษายน งานบวงสรวงเจ้าพญาลื้นก่าน และงานสรงน้ำพระธาตุศรีดอนมูล - ช่วงเดือนตุลาคม งานฉลากภัต ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น มีปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ กลุ่มซ้อ และดนตรีพื้นเมือง ภาษาถิ่น คือ ภาษาเมืองล้านนา ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ กลุ่มกล้วยฉาบ และน้ำพริก
๗. สภาพทางเศรษฐกิจ ๗. สภาพทางเศรษฐกิจ ๗.๑ การเกษตร - การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกหอมแดง ข้าวโพด ถั่วเขียว ไม้ผลและพืชผักต่างๆ ๗.๒ การประมง - ประชาชนเลี้ยงปลานิลในสระน้ำตามพื้นที่การเกษตร ๗.๓ การปศุสัตว์ - ตำบลคือเวียง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน กระบือ ไก่เนื้อไก่ไข่ ไก่ชน และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน ๗.๔ การบริการ - มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน ๔แห่ง ๗.๕ การท่องเที่ยว - มีพระธาตุแจ้โว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ๗.๖ อุตสาหกรรม - มีโรงงานยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ แห่ง ๗.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - ร้านค้าขายของชำ จำนวน ๒๖ แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน ๖ แห่ง - ร้านบริการน้ำมัน จำนวน ๔ แห่ง - ร้านเสริมสวย จำนวน ๑ แห่ง - อู่ซ่อมรถ จำนวน ๑ แห่ง - ร้านแก๊ส จำนวน ๑ แห่ง - ร้านทำเฟอร์นิเจอร์ จำนวน ๒ แห่ง - ร้านขายสินค้าเคมีเกษตร จำนวน ๑ แห่ง ๗.๘ แรงงาน - ไม่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
๖. การบริการพื้นฐาน ๖.๑ การคมนาคม - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) ข้างที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ - บ้านปิน- คือเวียง ระยะทาง ๑๘ กม. - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) ทางหลวงชนบทสายบุญเรือง - บ้านเฮี้ย ระยะทาง๑๖ กม. - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) จำป่าหวาย - บ้านปาง - คือเวียง ระยะทาง ๑๖ กม. ทั้งนี้ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนลงหินคลุกและดินลูกรัง บางหมู่บ้านก็มีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสู่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังหรือถนนลงหินคลุกจำนวน ๔ตู้ ๖.๒ การไฟฟ้า - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่บางพื้นที่ไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่และในซอยยังมีไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ๖.๓ การประปา - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมรประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ๖.๔ โทรศัพท์ - มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๖.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง - มีจุดบริการไปรษณีย์ ๑ จุด
ข้อมูลหน่วยงาน
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑ น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ จำนวน ๑ แห่ง - ลำห้วย จำนวน ๕ แห่ง - บึง, หนองน้ำอื่น จำนวน ๑ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน ๑๐ แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน ๘๘ แห่ง ๙.๒ ป่าไม้ ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน ๙.๓ ภูเขา ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมีน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พระธาตุแจ้โว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ บ้านปางเจริญศึกษา ทั้งนี้ยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก ทั้งในส่วนที่เป็นถนนทางขึ้นตัวพระธาตุแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยว ฯลฯ จึงจะสามารถพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลได้
๙. อื่นๆ

๑๐.๑ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๒๙๕ คน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๑๔๕ คน - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) จำนวน ๑๗๒ คน - ชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน(ชรบ.) จำนวน ๒๒๕ คน
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา - ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ วัด มีจำนวน ๕ วัด ได้แก่ ๑. วัดศรีปันต้น ๒. วัดพระธาตุแจ้โว ๓. วัดศรีดอนมูล ๔. วัดทุ่งกาไชย ๕. วัดเวียงห้าวเทพนิมิตร โบสถ์ 1 แห่ง ได้แก่ บ้านทวีพร หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ แห่ง ๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแจ้โว - ช่วงเดือนเมษายน งานบวงสรวงเจ้าพญาลื้นก่าน และงานสรงน้ำพระธาตุศรีดอนมูล - ช่วงเดือนตุลาคม งานฉลากภัต ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น มีปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ กลุ่มซ้อ และดนตรีพื้นเมือง ภาษาถิ่น คือ ภาษาเมืองล้านนา ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ กลุ่มกล้วยฉาบ และน้ำพริก
๗. สภาพทางเศรษฐกิจ

๗. สภาพทางเศรษฐกิจ ๗.๑ การเกษตร - การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกหอมแดง ข้าวโพด ถั่วเขียว ไม้ผลและพืชผักต่างๆ ๗.๒ การประมง - ประชาชนเลี้ยงปลานิลในสระน้ำตามพื้นที่การเกษตร ๗.๓ การปศุสัตว์ - ตำบลคือเวียง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน กระบือ ไก่เนื้อไก่ไข่ ไก่ชน และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน ๗.๔ การบริการ - มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน ๔แห่ง ๗.๕ การท่องเที่ยว - มีพระธาตุแจ้โว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ๗.๖ อุตสาหกรรม - มีโรงงานยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ แห่ง ๗.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - ร้านค้าขายของชำ จำนวน ๒๖ แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน ๖ แห่ง - ร้านบริการน้ำมัน จำนวน ๔ แห่ง - ร้านเสริมสวย จำนวน ๑ แห่ง - อู่ซ่อมรถ จำนวน ๑ แห่ง - ร้านแก๊ส จำนวน ๑ แห่ง - ร้านทำเฟอร์นิเจอร์ จำนวน ๒ แห่ง - ร้านขายสินค้าเคมีเกษตร จำนวน ๑ แห่ง ๗.๘ แรงงาน - ไม่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
๖. การบริการพื้นฐาน

๖.๑ การคมนาคม - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) ข้างที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ - บ้านปิน- คือเวียง ระยะทาง ๑๘ กม. - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) ทางหลวงชนบทสายบุญเรือง - บ้านเฮี้ย ระยะทาง๑๖ กม. - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) จำป่าหวาย - บ้านปาง - คือเวียง ระยะทาง ๑๖ กม. ทั้งนี้ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนลงหินคลุกและดินลูกรัง บางหมู่บ้านก็มีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสู่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังหรือถนนลงหินคลุกจำนวน ๔ตู้ ๖.๒ การไฟฟ้า - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่บางพื้นที่ไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่และในซอยยังมีไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ๖.๓ การประปา - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมรประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ๖.๔ โทรศัพท์ - มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๖.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง - มีจุดบริการไปรษณีย์ ๑ จุด


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง