ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปันต้น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง