ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง