ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๑๘๙ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง