ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง