ชื่อเรื่อง : ซื้อถังน้ำพลาสติกและถังขยะแบบมีฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลคือเวียง กิจกรรม การจัดการ ขยะเปียก (ถังรักษ์โลก) และของเสียในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง