ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทีมีฟอส ๑ เปอเซ็น w/w จำนวน ๑ รายการ แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง